taryhymyz

ÖsüşTaryh

 • 1993
  Fuzhou Rixing Aquatic Food Co., Ltd.-den ozalky Lianjiang County Ksingşun gaýtadan işleýän zawod döredildi, esasan, çörek balyklaryny we gysga derini ilkinji gezek işlemek bilen meşgullanýar.
 • 1997
  Hytaýda balyk köke önümlerini gaýtadan işleýän ilkinji kärhana, häzirki wagtda Hytaýda iň uly balyk köki gaýtadan işleýän bazasyna we Aziýada ilkinji üçlige öwrüldi.Eksport mukdary we eksport gymmaty Hytaýda birinji ýerde durýar.Balyk kök fermentasiýasynyň täze tehnologiýasy welaýat bölümi tarapyndan Hytaýda öňdebaryjy dereje hökmünde baha berildi.
 • 1999
  Kompaniýa abalon köpeltmek bazasyny döretdi we Fujian welaýatynda eksport harytlaryny barlamak boýunça ilkinji tohumçylyk bazasy boldy.
 • 2003
  “Fuzhou Rixing Aquatic Food and Foodstuffs Co., Ltd.” döredildi we ABŞ-a daşary ýurt eksport hasaba alyş şahadatnamasyny we şahadatnamasyny aldy.Esasy iş eksporta gönükdirilen.
 • 2006
  Hytaýda ilkinji kompaniýa doňdurylan abalony çuňňur gaýtadan işledi.
 • 2008-nji ýyl
  Konserwirlenen abalon gaýtadan işlemek tehnologiýasyny döreden Hytaýda ilkinji kärhana we konserwirlenen abalony gaýtadan işlemek üçin düzülen Tehniki spesifikasiýa Fujian welaýatynda ýerli standart boldy we konserwirlenen abalon gaýtadan işlemegiň täze prosesi we goşmaça önümleriň ferment bölünişi boýunça gözleg welaýat bölümleri tarapyndan kesgitlenildi. Hytaýda öňdebaryjy dereje bolup, welaýat ylym we tehnologiýa boýunça üçünji baýragy, şäher ylym we tehnologiýa baýragyny aldy.
 • 2009-njy ýyl
  Kompaniýa milli ýokary tehnologiýaly kärhana we welaýat esasy öňdebaryjy kärhana diýen ada eýe boldy.Şereketiň 4500 mu suw hojalygy bazasy Oba hojalygy ministrliginiň suw hojalygy görkeziş bazasynyň hormatyna eýe boldy.
 • 2010-njy ýyl
  Kapitan Jiang dükanlary, şol sanda 100-den gowrak göni satuw dükany we 300-den gowrak paýlaýyş dükany bolup, bu kapitan Jiang-yň marka habardarlygyny ep-esli ýokarlandyrdy we söwda belligi kapitan Jiang Hytaýyň meşhur söwda belliginiň hormatyna eýe boldy.
 • 2011-nji ýyl
  Hökümetiň goldawy we goldawy bilen deňiz hyýarlaryny gaýtadan işlemek üçin täze önümçilik liniýasy goşuldy.
 • 2013
  Kompaniýa, Fujian welaýatynyň Kärhana tehnologiýa merkeziniň nyşany we Fujian welaýatynyň Abalone tohumçylyk we gaýtadan işleýän kärhanasynyň in Engineeringenerçilik gözleg tehnologiýa merkezi nyşany bilen sylaglandy.
 • 2014
  Jimei uniwersiteti bilen hyzmatdaşlykda Abalone gaýtadan işleýän önümlerden tebigy taurini çykarmak taslamasy işlenip düzüldi.
 • 2015
  500 metr goşa spiral ultra-pes temperatura çalt doňdurma önümçilik liniýasynyň we -196 gradus ultra pes temperatura suwuk azot çalt doňdurma önümçilik liniýasynyň goşulmagy kompaniýanyň suw önümlerini gaýtadan işleýiş derejesini ep-esli ýokarlandyrdy we önümiň hiliniň ýokarylygyny üpjün etdi.
 • 2016
  Kompaniýa, satuw platformasyny döretmek we onlaýn we awtonom sinhron marketing strategiýasyny durmuşa geçirmek üçin Jingdong, Tmall, WeChat kiçi programmasy, Alibaba içerki we daşary ýurt stansiýalary we ş.m. ýaly professional internet elektron söwda satuw toparyny döretdi.
 • 2018
  Kompaniýanyň başlygy jenap Jiang Mingfu, Ylym we Tehnologiýa ministrligi tarapyndan innowasiýa we telekeçilik lideri hökmünde sylaglandy we Gurama ministrligi tarapyndan Milli on müň adam meýilnamasynda ýokary derejeli zehinleriň dördünji topary hökmünde saýlandy.
 • 2019
  Deňiz önümleriniň biologiki ferment gidrolizi üçin ösen tehnologiýa bilen önümçilik liniýasy täze goşuldy.Deňiz önümlerini çuňňur gaýtadan işlemekden deňiz biologiki önümleriniň ýokary derejeli ösüşine çenli kärhanalaryň ýokary derejeli ösüşine itergi bermek üçin deňiz ownuk molekulasy bioaktiw peptidleri we biopolisakaridleri we beýleki önümleri çykaryň.
 • 2020
  Deňiz önümleriniň gurbagasy diwar seriýaly önümleri işlenip düzüldi we üstünlikli işe girizildi;konserwirlenen abalon Fujian meşhur marka oba hojalyk önümleri ady bilen sylaglanýar;deňiz biologiki önümleri uly göwrümli önümçilige girýär.
 • 2021
  Kompaniýanyň ylym we tehnologiýa topary, welaýat partiýasynyň komitetiniň gurama bölümi we welaýat senagat we maglumat tehnologiýasy bölümi tarapyndan "Abalone bio-döredijilik senagatynyň öňdebaryjy topary" adyna eýe boldy we welaýat bölüminiň möhüm ýörite taslamalaryny amala aşyrdy. Ylym we tehnologiýa.Geňeşiň başlygy jenap Jiang Mingfu, "Fujian welaýatynda ýokary derejeli in Engineener we ýokary derejeli zehin" we ş.m.