Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, önümiň spesifikasiýasyny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gelip çykyşySaglyk şahadatnamasy ýa-da zerur eksport resminamalary.

Ortaça ýükleme wagty näçe?

Ownuk nusgalar üçin, iberiş möhleti goýum alandan 10 gün soň.

Köpçülikleýin önümçilik üçin, ýük daşama wagty depozit alandan 20-30 gün soň we çeper eseri tassyklaýar.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Göz öňünde tutulanda T / T, D / P, L / C üçin töleg usullaryny goldaýarys.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyňyza baglydyr.Howa transporty adatça iň çalt, ýöne iň gymmat ýol.Deňiz transporty köp mukdarda iň oňat çözgütdir.Portuň jikme-jikliklerini, mukdaryny, agramyny we ýoluny bilýän bolsak, takmynan ýük tölegini berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?