Guradylan deňiz hyýar

Gysga düşündiriş:

Deňiz hyýarDeňiz hyýarlary, suwuň hili gowy we deňiz hyýarlary galyň deri bilen ösdürilip, kollagene baý bolan kompaniýanyň deňiz hyýar ekerançylyk bazasyndan ýygnalýar.)


 • Marka:Kapitan Jiang
 • Aýratynlyklary:500g / guty
 • Bukja:Reňkli guty
 • Gelip çykyşy:Fuzhou, Hytaý
 • Nädip iýmeli:Hyzmat etmek üçin siňdiriň we bişiriň
 • Ýaramlylyk möhleti:18 aý
 • Saklamak şertleri:Doňdurylan -18 ° C-den aşakda saklaň
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  xss3
  • Esasy maddalar:Deňiz hyýar (Deňiz hyýarlary, suwuň hili gowy we deňiz hyýarlary galyň deri bilen ösdürilip ýetişdirilen we kollagene baý bolan kompaniýanyň deňiz hyýar ekerançylyk bazasyndan ýygnalýar.)
  • Tagamy:Deňiz hyýar içerki organlary aýyrmak, ýuwmak, gaýnatmak, kiçeltmek we pes temperaturada sowuk howa guratmak arkaly gaýtadan işlenýär.Tebigy açyk gara reňk, doly we doly beden, galyň we güýçli oňurga we dykyz gastropodlar bar.
  • Munuň üçin amatly:Aghli ýaşdakylar üçin amatly (Deňiz önümleri allergiýasy bolanlardan başga)xss4
  • Esasy allergenler:Deňiz hyýar
  • Iýmitlendiriji düzümi:
   1. Beloklara baý, ýag we holesterin az.
   2. "Argin monopoliýasy" hökmünde tanalýar.Onda adam bedeni bilen sintez edip bolmaýan 8 sany aminokislotalar bar, şolardan arginin we lizin iň köp.
   3. Yz elementlerine, esasanam kalsiý, vanadiý, natriý, selen we magniý baý.Deňiz hyýar, ganda demir daşamaga gatnaşyp we gan gurmak ukybyny ýokarlandyryp bilýän iýmitiň, vanadiniň ähli görnüşleriniň iň yz elementlerini öz içine alýar.
   4. activeörite işjeň iýmit maddalary, deňiz hyýar kislotaly mukopolisakaridler, deňiz hyýar saponinleri (deňiz hyýarbitin, deňiz hyýar toksini), deňiz hyýar lipidleri, deňiz hyýar gliadin, taurin we ş.m. bar.
  • Funtion:Gözellik we gözellik, üç belentligi peseltmek, gan önümçiligini ýokarlandyrmak, ýaranyň bejergisini çaltlaşdyrmak, ösüşi ösdürmek, immuniteti ýokarlandyrmak, gan damarlarynyň döremegine päsgel bermek, düwnük öýjükleriniň ösmegini we erkeklerde prostat keselleriniň öňüni almak.

  Maslahat berilýän resept

  Guradylan deňiz-hyýar2

  Deňiz hyýar bilen towuk çorbasy

  Deňiz hyýarlaryny 2 gün töweregi suwa batyryň (ululygyna baglylykda) we suwy günde azyndan bir gezek çalşyň.Deňiz hyýarlaryny we gök önümleri ýyly bolýança gaýnadyň, aýyryň. Käşir we doňuz etini ýyly otda garmaly.Ownuk gazana ýag alyň we sogan sogan sogan goşuň.Towuk çorbasyny we beýleki tagamlary çalt goşuň, gaýnadyň.Deňiz hyýar, çygly krahmal we karides goşuň, ingredientleri gyzdyrmak üçin birnäçe salym garyşdyryň.Ingredhli maddalary bir tabaga guýuň.

  Degişli önümler