“FROZEN BOILED ABALONE Et” gara çyzyklar bilen gabygy we wisserany aýyrýar

Gysga düşündiriş:

Doňdurylan gaýnadylan abalon eti, gabygyny we wisserany aýyrmak janly abalon ýuwuldy, ýokary temperaturada garyndy, gabygy we wisserany aýyrdy, pes temperaturada doňdy we ýokumly maddalara gulplandy.


 • Haryt aýratynlyklary:1-3 G / PC, 4-5 G / PC, 6-7 G / PC, 8-10 G / PC, 11-13 G / PC, 14-16 G / PC, 17-19 G / PC, 20 -22 G / PC, 23-25 ​​G / PC
 • Gaplamak:1kg / sumka, 500g / sumka, 100g / sumka, düzülip bilner.
 • Saklama:-18 below ýa-da aşakda doňduryň.
 • Ýaramlylyk möhleti:24 aý
 • Gelip çykan ýurdy:Hytaý
 • Nädip iýmeli:Tebigy eremeden soň, buglamak, gaýnatmak, bişirmek, ýakmak, şor we ş.m.
 • Haryt kwalifikasiýasy:Organiki şahadatnama, HALAL şahadatnamasy.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Aýratynlyklary

  1. temperatureokary temperatura gaýnandan soň, gabygy we wisserany aýyryň, güýçli deňiz umami tagamyny we şireli gurluşyny saklaň.
  2. proteinokary belok, az ýag, deňagramly iýmitlenmek.
  3. Abalonda doly we mazmuna baý 18 görnüşli aminokislotalar bar.
  4. Nahar bişirmegiň ähli görnüşleri, ajaýyp tagamy üçin amatly.

  Esasy maglumatlar

  Doňdurylan gaýnadylan abalon eti, gabygyny we wisserany aýyrmak janly abalon ýuwuldy, ýokary temperaturada garyndy, gabygy we wisserany aýyrdy, pes temperaturada doňdy we ýokumly maddalara gulplandy.

  Abalonda köp mukdarda belok bar, abalonlarda tonlaýjy, deri owadanlaýjy, gan basyşyny kadalaşdyrýan, bagyr iýmitlendiriji, görüşi gowulandyrýan, ýin baýlaşdyryjy we ýylylygy aýyrýan häsiýetler bar.Hususan-da, olaryň ýin baýlaşdyryjy we görüşi gowulandyrmak häsiýetleri gaty güýçli bolup, olary görmek ukyby ýaly şertleri bolan adamlar üçin amatly edýär.

  “Kapitan Jiang” doňdurylan abalon, Hytaýda abalon we deňiz hyýarlarynyň iň köp köpelýän bazasy bolan Fuzhou Rixing Aquatic Food Co., Ltd 300 hm² tohumçylyk bazasyndan gelýär.Köpeltmek prosesi ylmy dolandyryşa ýetmek üçin ylmy we täsirli hil dolandyryş ulgamy bilen dolandyrylýar.Kompaniýamyz köpeltmek döwründe neşe serişdelerini ulanmagy gadagan edýär we çig malyň ýokary hilli we arassaçylyk howpsuzlygyny üpjün etmek üçin adam tarapyndan döredilen hapalanmalardan gaça durýar.

  Maslahat berilýän resept

  weqw5

  Skalion ýagy bilen abalon

  Abalon etini eredensoň, gaýnag suwa salyň we 30 sekunt bişirmeli.Abalon etini gap-gaçlara goýlan dilimlere kesiň, dilimlenen sogan, jaň burçuny goşuň.Soya sousy, gyzgyn ýag goşuň.Lezzet al!

  Abalon ýumurtga bilen buglandy

  Bir ýumurtgany bir tabaga bölüň, ýyly suw goşuň, duz goşuň we bulamaly.Tabagy plastmassa örtüň, üstünde diş düwmesi bilen birnäçe deşik çeňňek ediň we bäş minut buglaň.Abalon etiniň üstünde haç çyzyň.Eggumurtganyň üstü birneme kondensirlenende, plastmassa örtügi açyň, abalony goýuň we bişýänçä buglaň.Buglanan ýumurtgalaryň üstüne soýa sousy goşuň.Ahyrynda bahar sogan we gyzyl burç goşuň.

  weqw6

  Degişli önümler